Kompetencegivende uddannelse i supervision - Albatros
16251
post-template-default,single,single-post,postid-16251,single-format-standard,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.2,vc_responsive
Kursus2

Kompetencegivende uddannelse i supervision

Teori, metode og træning så du bliver en tryg supervisor

Hvem?
Uddannelsen er for dig, der arbejder med menneskelige relationer i for eksempel psykiatri-, social-, undervisnings- og sundhedssektoren. For dig, der ønsker at tilegne dig kommunikative, relationelle og ledelsesmæssige kompetencer. Du er fagprofessionel på min. bachelor-niveau med mindst to års praksis bag dig.

Du har mod på at involvere dig aktivt og arbejde med dig selv og med egne individuelle læringspunkter. Du er også parat til at forholde dig til de andre deltageres fagpersonlige udvikling og indgå i gensidige feedback sammenhænge. Du har lyst til at træne og øve og til at få form på din egen personlige supervisions-stil.

Hvad?
Det er vores mål at kvalificere dig til at kunne agere professionelt som supervisor. Du bliver klædt på til at kunne påtage dig ledelse af både supervisionssamtalen og af en gruppe. Du vil lære at mestre forskellige konstruktive og kreative metoder til at inddrage og samarbejde med gruppen i supervisionsprocessen. Igennem uddannelsesforløbet arbejder vi på at skabe et dynamisk læringsmiljø. Vi arbejder anerkendende og dialogorienteret på en levende, aktiverende og responderende måde.

Vi ønsker at udvikle en læringskultur med plads til forskellighed og mangfoldighed, og hvor klar, direkte og kærlig feedback trænes intensivt. Vi ønsker også at skabe en kultur, hvor det at forsøge sig frem og lave fejl indtil ny læring er opnået, er en nødvendig og naturlig del af læreprocessen.

Albatros kompetencegivende uddannelse i supervision giver adgang til 20 ECTS point og to valgfagfag i diplom i pædagogik. Vær opmærksom på at du som offentlig ansat kan søge midler fra kompetencefonden. Læs mere her eller ring til Henrik Thomsen på 21450893.

Udbytte
Konkret og praktisk erfaring med at lave supervisionskontrakter og med at etablere en supervisionsgruppe.
Den nødvendige teori og praksistræning til sikkert at lede et fagligt refleksionsrum.
Styrket dine personlige og professionelle relations- og kommunikationskompetencer.
En øget bevidsthed om og flere handlemuligheder i forhold til din kommunikation, lederskab, samarbejde, feedback, organisationsforståelse, gruppeprocesser, refleksion og selvevaluering.
En øget bevidsthed om din professionelle kommunikative praksis.

Uddannelsen består af to dele af hver tre seminarer. Se en detaljeret gennemgang af uddannelsens program nedenfor:

1. Del
3 seminarer af 2 dage, 2 dage med træningsgruppe – og en eksamen
På efteruddannelsens første del får du en introduktion til den grundlæggende teori og metode. Vi øver og reflekterer, og får etableret en fælles forståelse af supervisionsopgaven og supervisorrollen. Første del af uddannelse udgør et valgfag fra Den pædagogiske diplomuddannelse, Kommunikation, og giver 10 ECTS.

Seminar 1: En god begyndelse
Dag 1 og 2: Kl. 9-15.30
Efter velkomst og den første introduktion bygger vi sammen et fælles teoretisk fundament. Du får indblik i de erfaringer og kompetencer, som du og de andre på holdet har og i, hvordan de kan bruges i forbindelse med supervision. Du får en introduktion til kommunikationsteori og understøttende metoder. Vi sætter fokus på hvordan læring, kommunikation og supervision spiller godt sammen. Derudover arbejder vi med nærvær og fordybelse. Du får introduktion til teori og praksis om sprogets skabende kraft, kropssprogets betydning og at give og modtage konstruktiv feedback.

Sammen stiller vi skarpt på:
Hvad er supervision, og hvornår er det nyttigt?
Hvilken erfaring, teori og praksis bygger du allerede på og hvilke udfordringer står du overfor?
Hvad kan du lære her og hvordan kan din arbejdsplads få glæde af det?
Viden og forståelse for supervision i et historisk og samfundsmæssigt perspektiv
Første præsentation af den grundlæggende supervisionsmetode
Professionelt nærvær, nærværstræning
Fordybelse af kontakt – teori og praksis
Hhv. Kroppen og følelserne som kommunikation
Skærpelse og fordybelse af feedback

Når du går hjem har du et klart billede af, hvordan din nye supervisionsuddannelse er skruet sammen, og du er begyndt at sætte læringsmål for dig selv. Du er også blevet del af en træningsgruppe og er gået i gang med at arbejde med din egen læringslogbog.

Mellem seminar 1 og 2
Hjemmeopgaver samt deling og diskussion af litteratur i træningsgruppen.

Seminar 2: Det konstruktive møde
Dag 3 og 4: Kl. 9-15.30
Nu går vi rigtigt i gang med selve supervisionen. Vi arbejder med spørgsmål og spørgsmålstyper, og vi stiller skarpt på kommunikation i og mellem organisationer. Du vil undervejs blive inspireret og udfordret på dine egne kommunikations-strategier og få lejlighed til at reflektere over, hvordan du vil justere og tilføje nye virkemidler. Først og fremmest øver vi supervision og bygger ovenpå elementerne fra seminar 1. Du bliver introduceret for en grundmetode, som vi løbende vil referere til i det videre forløb.

Sammen arbejder vi med:
Grundmetode for supervision
Spørgsmål og spørgsmålstyper
Organisationsforståelse
Kommunikation i og mellem organisationer
Magt- og kontekstforståelse i kommunikation

Mellem seminar 2 og 3
Træningsdag i træningsgruppen. Løsning af hjemmeopgaver samt deling og diskussion af litteratur
Der er booket lokaler til alle hos Albatros, så træningsgrupperne har mulighed for at arbejde, i umiddelbar forlængelse af seminarene.

Seminar 3: Supervision, læring og forandring
Dag 5 og 6: Kl. 9-15.30

Vi går teoretisk i dybden med supervision og læringsteori. Hvad vil det sige at lære noget, og hvordan kan man lære nyt og aflære faste forestillinger? Hvilke supervisionsmetoder kan man tænke som udviklende i hvilke kontekster? Vi arbejder med grundmetoden for supervision i praksis, og vi arbejder med supervisorens roller og positioneringer. Vi formulerer igen individuelle læringsmål, som vi kobler til viden fra de tidligere seminarer.
Vi fordyber os i:
Læreprocesser og forandringsprocesser.
Uddannelsesforløbets grundlæggende supervisionsmetode i dybden
Forskellige supervisionstraditioner og de bagvedliggende læringstanker
Ledelse og følgeskab: supervisor som leder af supervisionsprocessen
Supervisionstræning
Personlig feedback

Mellem seminar 3 og 4:
Træningsdag i træningsgruppen. Løsning af hjemmeopgaver samt deling og diskussion af litteratur. Der er booket lokaler til alle hos Albatros, så træningsgrupperne har mulighed for at arbejde, i umiddelbar forlængelse af seminarene.

Eksamen i valgfaget ”Kommunikation” fra den pædagogiske diplomuddannelse
Eksamen afholdes efter seminarerne 1, 2 og 3 samt arbejde i studiegrupperne.
Fra forløbets start får du en logbog, som bliver din lærings- og refleksionsfortælling. På baggrund af logbogen skriver du en opgave, hvor indholdet er de faglige temaer som har interesseret dig mest på seminarerne samt overvejelser over din egen læreproces.
Omfanget er 10-12 sider, og der er intern bedømmelse efter 7-trinsskalaen

Opgaven skal vise censor at du har:

Viden
Har viden om kommunikationsteorier og metoder
Har indsigt i og forståelse af forskellige kommunikative strategier og handlemuligheder
Kan reflektere over kontekstens og relationens betydning for kommunikation.

Færdigheder
Kan anvende forskellige kommunikationsredskaber, herunder eksempelvis dialog, aktiv lytning og kropssprog
Kan anvende teori og metode i relation til kommunikative problemstillinger i egen praksis
Kan begrunde og udvælge relevante kommunikative strategier og handlemuligheder i egen praksis i relation til udvalgte målgrupper
Kan vurdere kontekstens og relationers betydning for kommunikationen

Kompetencer
Kan deltage selvstændigt i udvikling af egen professions kommunikative praksis
Kan udvikle kommunikation og samarbejdsrelationer i og uden for eget fagområde
Kan forholde sig kritisk reflekterende til egne kommunikative strategier

2. Del
3 seminarer af 2 dage, 3 dage med øve-gruppe – og en eksamen
På efteruddannelsens 2. del arbejder vi med supervision med større kompleksitet. De varer længere, de har flere deltagere, og den organisatoriske sammenhæng er mere kompleks. Vi introducerer flere værktøjer, der supplerer grundmetoden for supervision. Supervision – 2. del udgør et valgfag fra Den pædagogiske diplomuddannelse: ”Vejledningsteori og forandringsprocesser” og giver 10 ECTS.

Seminar 4: Gruppen inddrages i supervisionen
Dag 7 og 8: Kl. 9-15.30

Vi arbejder med hvordan gruppen inddrages kreativt i supervisionen – og på supervisorens rolle som leder af supervisionen. Vi fokuserer på grupper, gruppers liv og dynamikker og dermed på, hvad der skal til for, at der kan skabes læring i grupper. Der vil være fokus på de individuelle læringsmål, træning af praksis og teoretisk indsigt i den konstruktive og anerkendende feedback.
Vi koncentrerer os om:
Brug af gruppen i supervision, inddragende metoder
Pædagogiske og didaktiske overvejelser i forhold til brug af gruppen
Læring i grupper
Magt og etik i supervisionsrummet
Supervisionstræning og udbygning af grundmetoden
Personlig feedback

Mellem seminarer:
Træningsdag i gruppen. Løsning af hjemmeopgaver samt deling og diskussion af litteratur. Der er booket lokaler til alle hos Albatros, så træningsgrupperne har mulighed for at arbejde, i umiddelbar forlængelse af seminarene.

Seminar 5: Følelser, beskyttelse og forsvar – dig som supervisor
Dag 9 og 10: Kl. 9-15.30

Bevidste og ubevidste beskyttelsesmekanismer og den måde de påvirker lærings- og forandringsmulighederne er vigtige for dit arbejde i supervisionsrummet.
Vi arbejder videre med at klæde dig på som supervisor gennem træning og med vitaminrig feedback. Vi inviterer en gæst ind på uddannelsesforløbet og inddrager de forskellige erfaringer fra arbejdet i træningsgrupperne.

Nøgleord
Teori om beskyttelse og forsvar
Kontaktafbrydelse og kontaktgenskabelse: Identifikation af observerbare fænomener, dvs. det vi ser, hører og oplever i supervisionsprocessen
Supervisionstræning
Personlig feedback
Opsamling, deling og læring fra arbejdet i træningsgrupperne
Revision af metoder, positioner og positionering i supervisionen – personlig stil
Kreative og personlige metoder som supervisor
Magt og etik i supervisionsrummet revisited

Mellem seminar 5 og 6:
Træning. Løsning af hjemmeopgaver. Der er booket lokaler til alle hos Albatros, så træningsgrupperne har mulighed for at arbejde, i umiddelbar forlængelse af seminarene.

Seminar 6: Den professionelle supervisor
Dag 11 og 12: Kl. 9-15.30

Seminaret skal konsolidere din personlige supervisionsstil og give dig lejlighed til at reflektere kritisk over dine valg af virkemidler og metoder. Vi inviterer professionelle supervisorer ind som gæster, så vi kan blive forstyrret af deres erfaringer og metoder. Vi træner fortsat – og vi afslutter uddannelsen med evaluering og eftertænksomhed.

Nøgleord
Supervisionstræning
Personlig feedback
Opsamling, deling og læring fra arbejdet i træningsgrupperne
Revision af metoder, positioner og positionering i supervisionen – personlig stil
Kreative og personlige metoder som supervisor
De professionelles udsathed ved at være vidner til livsskæbner
Overføring og modoverføring i supervision
Parallelprocesser
Forskellige interventionsformer og metodevalg
Evaluering og selvevaluering

Eksamen i valgfaget ”Vejledningsteori og forandringsprocesser” fra den pædagogiske diplomuddannelse.
Eksamen afholdes efter seminarerne 4,5 og 6 samt arbejde i studiegrupperne.
Skriftlig synopsis på 1 side og mundtlig eksamen med ekstern bedømmelse efter 7-trinsskalaen.

Eksamen skal vise censor, at du har:
Har viden om vejledningsteori- og metode
Har indsigt i kommunikationsteori og læreprocesteori
Kan identificere de videnskabsteoretiske og metodiske positioner, der ligger til grund for valgte/givne teorier om vejledning, kommunikation samt lære- og forandringsprocesser
Kan kontekstafklare og identificere mål for vejledning
Kan analysere vejlednings- og interventionsforløb
Har kommunikative færdigheder som leder af lære- og forandringsprocesser
Kan analysere egne og deltagernes positioneringer i vejledningsforløb
Kan forholde sig refleksivt til etiske dilemmaer, der udspringer af forholdet mellem individ, gruppe og samfund.

Praktisk info:  

Pris:
Supervisoruddannelse 1: 24.900 kr. eks moms
Supervisoruddannelse 2: 24.900 kr. eks moms
Evt. litteratur skal tilkøbes og der anslås en pris på gennemsnitligt 600 kr.
Prisen omfatter:
10 dages undervisning fra kl 9-15.30 hver dag
Rundhåndet forplejning med morgenmad, frokost og eftermiddagskaffe
Evt. inspirationsmateriale tilsendt på mail
Go´Proces’ og Albatros egne værktøjer og metoder uddelt og anvendt

Dato, tid, sted:
Se oversigten over hold og datoer her.
I Århus afholder vi efteruddannelsen i vores egne lokaler Klosterport 4R, 8000 Århus C
I København holder vi til hos Kosmopol, Fiolstræde 44, 1171 København K

Betaling og tilmelding:
Tilmeld dig her – så sender vi en faktura.

Parkering:
Vi har desværre ikke mulighed for at tilbyde parkering

Yderligere information:
Du er altid velkommen til at kontakte vores efteruddannelsesansvarlige Rikke Kajhøj
rikkekajhoj@goproces.dk. Rikke kan både svare på spørgsmål – og sætte dig i forbindelse med underviseren på det hold du er interesseret i.